آزمایشگاه بافت شناسی

کارشناس: زهرا اژدری (کارشناس ارشد) ، مهشاد دراج(کارشناس ارشد)

آزمایشگاه بافت‏شناسی در سال 1383 به‏منظور ارائه خدمات تخصصی بافت‏شناسی مورد نیاز پژوهشگاه رویان وهمچنین پشتیبانی و ارائه آموزش‏های ضروری به پژوهشگران و دانشجویان، راه اندازی شد. در این آزمایشگاه خدمات کامل بافت‏شناسی به‏منظور تهیه برشهای انجمادی (Cryosection)، و بافت های قالب‏گیری شده در پارافین و رزین (Paraffin & Resin embedded tissues) و نیز انواعی از روشهای رنگ‏آمیزی عمومی و اختصاصی سلولی و بافتی ارائه می‏شود. همچنین انواع تکنیک‏های Immunostaining در این آزمایشگاه قابل انجام بوده، و پردازش‏های بافتی و سلولی برای میکروسکوپ‏های الکترونی نگاره و گذاره(Transmission and Scanning Electron Microscopy)، تا تهیه برش های فوق نازک (Ultrathin sectioning) و رنگ آمیزی آنها انجام می شود.

نمودار تعداد و درصد آزمایش‏های انجام شده در آزمایشگاه بافت‏شناسی طی سال‏1393، به تفکیک تکنیک‏ها. همانطور که مشاهده می شود در طول این سال حدود 4500 نمونه در آزمایشگاه مورد مطالعه قرار گرفته، که تعداد آن ها نسبت به سال پیش حدود 20 درصد افزایش یافته است.

تصاویر میکروسکوپی برش کبد موش مبتلا به آسیب کبدی، پس از پیوند سلول‏های بنیادی مزانشیمی. در این تصاویر سلول‏های بنیادی پیوندی (قرمز رنگ) در پارانشیم کبد و در کنار سلول‏های کبدی (هسته های آبی رنگ) مشاهده می شوند.