آزمایشگاه تصویربرداری

کارشناس: پیام طاهری(کارشناس)

بررسی ایمنوفلورسنس سلول های مختلف جهت سنجش میزان بیان شاخص های سلولی توسط میکروسکوپ های BX51 و IX71 ساخت شرکت OLYMPUS   در اتاق تاریک بخش تصویربرداری آزمایشگاه سایتومتری صورت می گیرد. اتصال میکروسکوپ های فلورسنس به دوربین ها و نرم افزار های عکسبرداری امکان تهیه عکس های با کیفیت بالا را به پژوهشگران می دهد.

تصاویر گرفته شده توسط میکروسکوپ های BX51 و IX71 موجود در پژوهشگاه رویان.

A) بیان شاخصNeurofilament factor و رنگ آمیزی هسته ها با DAPI، (B بیان شاخص Tubulin III و رنگ آمیزی هسته ها با PI (Propidium Iodide) در سلولهای Mature neuron مشتق از hESC-NPCs . هر دو شاخص با Alexa flour 488 رنگ آمیزی شده اند.