آزمایشگاه فلوسایتومتری
آزمایشگاه فلوسایتومتری رویان مستقر در پژوهشکده زیست شناسی و فناوری سلول های بنیادی در سال 1386با هدف ارائه خدمت فلوسایتومتری در زمینه های مختلف تحقیقاتی و درمانی فعالیت خود را
آغاز کرد. و در حال حاضر در راستای این هدف در حال ارائه ی خدمات تخصصی به کلیه پژوهشگران علوم سلولی و پزشکی در سراسر کشور می‌باشد
کارشناسان
معصومه عظیمی
علیرضا خسروانی
آدرس
تهران- بزرگراه رسالت- میدان بنی هاشم- ک حافظ شرقی- ک رویان-پژوهشکده ی زیست شناسی و فناوری سلول های بنیادی- طبقه ی اول- آزمایشگاه فلوسایتومتری- کد پستی 148-16635
شماره تماس

021-23562522

:دستگاه فلوسایتومتری موجود

BD FACS Calibur(Analyzer)


BD FACS Aria II (Sorter)

پروتکل‌ها و دستورالعمل‌ها
پرتکل رنگ آمیزی شاخص های سطح سلولی متصل به رنگ فلورسنت –
پرتکل رنگ آمیزی شاخص های سطح سلولی با کمک آنتی بادی ثانویه –
پرتکل رنگ آمیزی شاخص های درون سلولی متصل به رنگ فلورسنت –
پرتکل رنگ آمیزی شاخص های درون سلولی با کمک آنتی بادی ثانویه –
Phosphatydile Serine annexin_FITC/PE Kit پرتکل آماده سازی نمونه ها جهت بررسی اپوپتوز با کیت –
پرتکل آماده سازی سلول ها جهت بررسی چرخه ی سلولی –
دستورالعمل آماده سازی نمونه جهت جداسازی سلول –

خدمات

:شامل BD FACS Calibur  خدمات قابل ارائه با دستگاه

(بررسی بیان مارکرها و ایمونوفنوتایپ ( 1 تا 3 رنگ فلورسنتی
Phosphatydile Serine Annexin_FITC/PE Kit بررسی آپوپتوز با استفاده از کیت
CFSE بررسی تکثیر سلولی با استفاده از رنگ فلورسنت
7AAD  با استفاده از رنگ   DNA Content بررسی چرخه سلول و
بررسی زنده مانی در جمعیت های سلولی
بررسی اثرکشندگی در همکشتی های سلولی
Transduced  در سلول های  GFP بررسی بیان
 BD FACS Aria II خدمات قابل ارائه با دستگاه

جداسازی همزمان یک تا 4 جمعیت سلولی براساس بیان مارکرهای فلوسنتی ( 1 تا 9 مارکر فلورسنتی به     صورت همزمان)
transduced جداسازی سلول های
(96-48-12-6 well) در  single cell جداسازی سلول ها بصورت