آزمایشگاه بیوانفورماتیک

کارشناسان: دکتر شریفی زارچی  ، سید احمد موسوی(کارشناس)

با توجه به ظهور داده‌های حجیم زیستی نیاز به استفاده از ابزارهای نرم افزاری و آماری برای آنالیز و تحلیل این داده‌ها ضروری می باشد. به همین منظور آزمایشگاه بیوانفورماتیک بنا نهاده شده است.

در طول مدت  تاسیس این آزمایشگاه وظیفه آنالیز انواع داده‌های بیان ژن و پروتین را داشته است که در این راستا در همکاری با سایر گروه‌های پژوهشکده سلول‌های بنیادی پروژه های متعددی را به اتمام رسانده است.

 اهم فعالیت‌های این آزمایشگاه به قرار زیر می‌باشد:

آنالیز داده‌های ترانسکریپتوم به روش  Microarray

آنالیز انواع داده‌های  RNA-SEQ

آنالیز داده‌های miRNA-SEQ

آنالیز داده‌های Whole Exome-SEQ

آنالیز داده‌های DNA-Methylation

آنالیز و رسم شبکه‌های زیستی

آنالیز داده‌های Proteomics