آزمایشگاه موش های ترنس ژن 

کارشناس: پویا توکل (کارشناس)، مجید فلاحی (کارشناسی ارشد)

آزمایشگاه موش های ترنس ژن  رویان تمام فناوری ها و روش های مناسب برای تولید موش های تراریخته، knock-in و knock-out را در اختیار قرار می دهد. این مرکز خدمات ذیل را به پژوهشگاه رویان و همچنین به پژوهشگران موسسات دیگر ارائه می دهد:

  1. تزریق DNA به پیش هسته برای تولید موش های تراریخته (ترانس ژن)
  2. تزریق سلول های بنیادی جنینی به بلاستوسیت موشی به منظور تولید موش های تراریخته و نیز برای ارزیابی توانایی تشکیل کایمر از رده های سلولهای بنیادی تازه تولید شده.
  3. جداسازی جنین های موشی در مراحل قبل از لانه گزینی
  4. وارد کردن سلول های بنیادی به جنین های مرحله قبل از لانه گزینی به روش Aggregation
  5. خدمات مشاوره ای به منظور طراحی تراریخته ها، نگهداری و آنالیزهای ژنی موش های تراریخته

پس از تولید اولین موش تراریخت (موش سبز) کشور در سال 1389 توسط محققین و کارشناسان این آزمایشکاه (شکل 1)، در سالهای قبل موش تراریخت Pdx1-EGFP (موش با سلولهای انسولین ساز سبز رنگ) نیز با موفقیت تولید گردید. در سال گذشته، طرح تولید اولین موش ناک-این در این آزمایشگاه به اجرا در آمد که هم اکنون در مرحله تولید موش کایمر است (شکل 2). علاوه بر این، موش تراریخت Sox17-EGFP (شکل 3) نیز از دیگر محصولات این آزمایشگاه در سال گذشته است.

موش‌های تراریخته pCAG-EGFP-ires-PuroR . موش‌های تراریخته بیان کننده «پروتئین فلورسنت سبز» (GFP) در کنار موش‌های عادی

موش های کایمر که در روند تولید طرح تولید موش ناک این ایجاد شده است. بخش های سیاه رنگ حاصل از سلول های بنیادی جنینی ناک این است و بخش های سفید رنگ از توده سلولی داخلی بلاستوسیست های میزبان. مرحله بعد، جفت اندازی کایمرها و انتظار برای تولید موش ناک-این است.

جنین های 5/4 روزه حاصل از موش تراریخت Sox17-EGFP. همانطور که مشاهده می شود این جنین ها با آنتی بادی علیه «پروتئین فلورسنت سبز»(GFP) رنگ آمیزی شده اند (سلول های قرمز رنگ). دلیل استفاده از جنین های 5/4 روزه این است که این ژن (Sox17) یک ژن اندودرمی است که بیان آن در این روز آغاز می شود.