آزمایشگاه زیست شناسی مولکولی

کارشناس: فروغ اعظم سیاح پور (کارشناس)

به منظور دستیابی پژوهشگران پژوهشکده سلول های بنیادی به داده های مولکولی برای تأیید آزمایش های سلولی، امکانات آزمایشگاهی متمرکز زیست شناسی مولکولی بنا نهاده شد.

تفاوت های محوری بین انواع سلول های مختلف همانند سلول های نورونی، هپاتوسیتی، اوستئوسیت ها و یا سلول های خونی یک فرد ناشی از تفاوت در توالی DNA ژنوم موجود نیست، بلکه به خاطر بیان افتراقی ژن های خاص بافتی در طی تکوین است.  یکی از مراحل کنترل بیان ژن در سلول، کنترل در سطح سنتز mRNA است که با روش PCR اندازه گیری می­شود. امکانات زنجیره ای پلی مراز (PCR) در این آزمایشگاه خدمات مرکزی وجود دارد اما تکنیکی که پژوهشگران را قادر می سازد میزان mRNA ها با فراوانی اندک را که اکثرا از نمونه های بافتی و سلول های کشت داده شده به دست آمده است، بسنجند Real time PCR است که مهمترین وظیفه این آزمایشگاه محسوب می­شود.

آزمایشگاه زیست شناسی مولکولی هم اکنون در اجرای بیش از 40 طرح تحقیقاتی مشارکت دارد و به طور کلی خدمات و فعالیت های این آزمایشگاه شامل موارد زیر است:

  • طراحی و ذخیره آغازگرها: تأیید توالی آغازگرها و ذخیره در بانک آغازگرهای آزمایشگاه با بیش از 800 جفت آغازگر انسانی و 600 جفت آغازگر از سایر گونه ها
  • استخراج RNA و DNA از سلول های کشت داده شده یا نمونه های بافتی و بررسی یکپارچگی و خلوص RNA به منظور RT-PCR و یا microarray
  • سنتز cDNA (از طریق reverse transcription)
  • امکانات ژل الکتروفورز و رنگ آمیزی با اتیدیوم برماید، ژل رد (GEL RED) و SYBR GREEN
  • Real-time PCR (سامانه های ABI7500 Applied Biosystem و Rotor Gene 6000 Corbett نیز موجود هستند.)
  • آنالیز داده های Real-time PCR
  • جداسازی و آنالیز توالی های تنظیمی ژن های دخیل در تمایز سلول های بنیادی
  • همسانه سازی ژن ها به منظور بررسی عملکرد آنها در آزمایشگاه
  • بررسی آلودگی مایکوپلاسما با استفاده از تکنیک PCR