آزمایشگاه تمایز 1 

کارشناس: حسن انصاری (کارشناس ارشد)

این آزمایشگاه به منظور خدمات دهی به دانشجویان و پژوهشگران در بخش سلولی در مساحتی حدود 80 متر راه اندازی و ارائه خدمات می نماید. در حال حاضر در این آزمایشگاه 5 گروه بزرگ تحقیقاتی با بیش از 80 دانشجو و پژوهشگر مشغول به فعالیت می باشند.

از جمله گروه هایی که از خدمات آزمایشگاه تمایز یک بهره می­برند شامل گروه های قلب و عروق، عصب ، کبد ، سلول های بتا و مهندسی بافت می باشند.

سلول­های بنیادی که از بخش بانک سلولی پژوهشگاه رویان تهیه می شود به این زمایشگاه منتقل شده و افراد متخصص هر گروه تحقیقاتی اقدام به تمایز آن ها به انواع رده های سلولی می­کنند که از جمله آن ها تولید سلول های عصبی ، سلول های رنگدانه دار شبکیه چشم، سلول های تپده قلبی ، سلول های اندوتلیال، سلول های کبدی و سلول های ترشح کننده انسولین و جداسازی جزایر لانگرهانس از پانکراس اشاره کرد. شایان ذکر است که برخی از این سلول ها به منظور پیوند به مدل حیوانی و نهایتا ورود به چرخه های بالینی بصورت انبوه تولید می شوند که از عمده­ترین آن ها می­توان به سلول­های پیشساز عصبی، سلولهای تپنده قلبی و سلول­های هپاتوسیت کبدی اشاره کرد. در گروه مهندسی بافت نیز سازه­های طراحی شده به آزمایشگاه تمایز 1 منتقل شده و تست­های سلولی ازجمله سمیت، تست مهاجرت و تست بلوغ انواع سلول ها بر روی این داربست ها صورت می گیرد.